Warunki programu

Program “Mieszkanie dla Młodych” nie należy do najprostszych, dlatego wszystkim zainteresowanym polecamy zapoznanie się z jego zasadami. Mamy nadzieję, że poniższe odpowiedzi pomogą w podjęciu decyzji o przystąpieniu do programu dopłat.

Jak długo będzie można korzystać z dopłat?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. (Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi) program “Mieszkanie dla Młodych” trwać będzie do 31 grudnia 2018 r. Osoby, które chcą skorzystać z dopłat (małżonkowie, single i samotni rodzice), mogą jednak składać wnioski o preferencyjny kredyt tylko do dnia 30 września 2018 r. Od 1 września 2015 r. obowiązuje ustawa zmieniająca zasady rządowego programu (Dz.U. 2015, poz. 1194). Wspomniany akt prawny wprowadził m.in. możliwość zakupu używanych lokali oraz domów z dopłatą i znacząco zwiększył pomoc przeznaczoną dla rodzin wielodzietnych.
Jakie formy finansowego wsparcia przewiduje program?

W ramach programu MdM można uzyskać dwa rodzaje finansowego wsparcia. Osoby nabywające mieszkanie lub dom mogą starać się o:

 • dopłatę do wkładu własnego naliczaną jako 10%, 15%, 20% lub 30% przeliczeniowej wartości nieruchomości,
 • spłatę części zaciągniętego kredytu (po spełnieniu dodatkowych warunków).
 • W drugim wariancie można uzyskać zwrot części podatku VAT naliczonego przy zakupie materiałów budowlanych. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które:
 • budują dom jednorodzinny,
 • dokonują nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkaniowe,
 • adaptują budynek niemieszkalny (lub jego część) na cele mieszkaniowe,
 • adaptują lokal niemieszkalny na cele mieszkaniowe.

Wymienione wyżej inwestycje muszą być prowadzone na podstawie pozwolenia wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo zgłoszenia budowy.

Czy możliwe są dopłaty ale bez konieczności uzyskania kredytu hipotecznego?

Dopłatę do wkładu własnego mogą uzyskać tylko osoby, które zaciągnęły preferencyjny kredyt hipoteczny w złotych (minimum na 15 lat). Banki udzielające finansowania w programie MdM muszą kredytować przynajmniej połowę wartości domu lub mieszkania położonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (współczynnik LtV ≥ 50%). Warto pamiętać, że maksymalny wkład własny (50%) uwzględnia już rządową pomoc dla nabywcy mieszkania.

Które nieruchomości spełniają kryteria programu MdM?

W celu uzyskania dopłaty do wkładu własnego należy zakupić dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym albo wtórnym. Cena 1 mkw. takiej nieruchomości musi zawierać się w limicie określonym dla danej części województwa (uwaga: dla rynku wtórnego obowiązują inne limity). Standardowo program MdM nie obejmuje:

 • mieszkań o powierzchni użytkowej większej od 75 mkw.,
 • domów o powierzchni użytkowej większej od 100 mkw.

W programie MdM preferowane są jednak rodziny, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci. Mogą one bowiem nabyć nieruchomość większą o 10 mkw. Limit powierzchni użytkowej dla rodzin wielodzietnych wynosi w związku z tym 85 mkw. (dla mieszkań) i 110 mkw. (dla domów).

Jakie wymagania musi spełniać beneficjent programu?

Osoby, które starają się o uzyskanie dopłaty do wkładu własnego muszą:

 • dostarczyć odpowiedni wniosek przed 31 grudnia tego roku, w którym ukończyły 35 lat (w przypadku małżonków limit wieku dotyczy tylko młodszej osoby),
 • kredytować zakup swojej pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.

Od 1 września 2015 r. obydwa wymienione warunki nie dotyczą osób wychowujących przynajmniej troje dzieci.

Istotna uwaga: Program MdM nie obejmuje osób, które wychowują mniej niż troje dzieci i posiadają (lub wcześniej posiadały):

 • prawo własności do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • prawo współwłasności domu lub mieszkania (jeśli po podziale ich własność obejmowałaby przynajmniej jeden lokal mieszkalny),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do domu lub lokalu.

Na zwrot VAT-u za materiały budowlane mogą liczyć osoby, które:

 • nie przekroczyły 36 roku życia do końca roku, w którym wydano pozwolenie budowlane,
 • budują lub adaptują swoją pierwszą nieruchomość mieszkaniową
 • przedstawiły faktury wystawione po 1 stycznia 2014 r.

Od 1 września 2015 r. dwa pierwsze warunki nie dotyczą osób wychowujących przynajmniej troje dzieci.

Czy wysokość dopłaty uzależniona jest od limitu cenowego dla nieruchomości?

Limit cenowy określa tylko maksymalną cenę 1 mkw. nieruchomości, która uprawnia do skorzystania z dopłat. Do samego wyliczenia dopłaty używany jest inny wskaźnik - wartość średniego kosztu odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (tzw. wskaźnik przeliczeniowy).

Limity maksymalnej ceny 1 mkw. zależą od wartości wskaźnika przeliczeniowego ogłoszonej przez BGK. Ich poziom na danym obszarze wynosi:

 • 110% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego - dla nieruchomości z rynku pierwotnego
 • 90% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego - dla nieruchomości z rynku wtórnego

Wielkość dopłaty do wkładu własnego dla rodzin wychowujących mniej niż troje dzieci oblicza się na podstawie poniższych wzorów:

- Dopłata do mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 50 mkw.:
Dopłata mieszkaniowa = procentowy wskaźnik (10%/15%/20%)x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji).

- Dopłata do mieszkania lub domu o powierzchni większej niż 50 mkw.:
Dopłata mieszkaniowa = procentowy wskaźnik (10%/15%/20%) x 50 mkw. x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji).

Od 1 września 2015 r. obowiązuje wyższy limit dotowanej powierzchni (65 mkw.) dla osób, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dopłata dla takich beneficjentów MdM-u jest obliczana z uwzględnieniem następujących wzorów:

- Dopłata do mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 65 mkw.:
Dopłata mieszkaniowa = procentowy wskaźnik (30%) x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji)

- Dopłata do mieszkania lub domu o powierzchni większej niż 65 mkw.:
Dopłata mieszkaniowa = procentowy wskaźnik (30%) x 65 mkw. x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji)


Wskaźnik procentowy dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw wynosi 10%. Osoby, które w dniu złożenia wniosku kredytowego wychowywały jedno dziecko (własne lub przysposobione), mogą liczyć na dopłatę uwzględniającą wyższy wskaźnik (15%).

Od 1 września 2015 r. obowiązują wyższe dopłaty dla osób:

 • wychowujących dwoje dzieci w momencie złożenia wniosku kredytowego (wskaźnik procentowy 20% zamiast 15%)
 • wychowujących przynajmniej troje dzieci w momencie złożenia wniosku kredytowego (wskaźnik procentowy 30% zamiast 15%)

Co to jest częściowa spłata kredytu i kto może z niej skorzystać?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie dodatkowej pomocy może spłacić pewną część preferencyjnego kredytu. Wsparcie takie może uzyskać rodzina, w której pojawiło się co najmniej trzecie dziecko (własne lub przysposobione). BGK ze swoich środków spłaci część zadłużenia beneficjenta, jeżeli urodzenie lub przysposobienie trzeciego/kolejnego dziecka miało miejsce w trakcie pięciu lat od daty przeniesienia prawa do dotowanej nieruchomości.

Kwota częściowej spłaty kredytu jest ustalana na podstawie następujących wzorów:

- W przypadku mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 50 mkw.:
Częściowa spłata kredytu = 5% x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (wykorzystany przy obliczaniu dopłaty).
- W przypadku mieszkania lub domu o powierzchni przekraczającej 50 mkw.:
Częściowa spłata kredytu = 5% x 50 mkw. x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (wykorzystany przy obliczaniu dopłaty)

Od 1 września 2015 r. obowiązuje wyższy limit dotowanej powierzchni (65 mkw.) dla osób, które w momencie składania wniosku kredytowego wychowują przynajmniej troje dzieci. Częściowa spłata kredytu dla takich beneficjentów jest obliczana z uwzględnieniem następujących wzorów:

- Częściowa spłata kredytu na mieszkanie o powierzchni nieprzekraczającej 65 mkw.:

Częściowa spłata kredytu = 5% x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji)


- Częściowa spłata kredytu na mieszkanie lub dom o powierzchni większej niż 65 mkw.:

Częściowa spłata kredytu = 5% x 65 mkw. x średni koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (dla danej lokalizacji)


W których bankach można uzyskać kredyt w ramach programu MdM?

Wnioski o kredyt z rządową dopłatą przyjmują wszystkie te banki, które podpisały odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualna lista takich podmiotów jest umieszczona na stronie BGK. Pod koniec sierpnia 2015 r. w programie MdM uczestniczyły następujące instytucje:
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
5. Alior Bank Spółka Akcyjna
6. SGB-Bank Spółka Akcyjna
7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
8. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
9. Bank Millennium Spółka Akcyjna
10. Euro Bank Spółka Akcyjna
11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
13. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
14. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

(AP)