Mieszkanie dla Młodych

Zgodnie z Komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 3 stycznia 2018 r. wstrzymano przyjmowanie wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania. W komunikacie czytamy, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 100% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2018.

Dlatego z dniem 4 stycznia 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2018.

Szukasz mieszkań podobnych do tych, które spełniały kryteria programu Mieszkanie dla Młodych w Krakowie?

Sprawdź mieszkania w Dominium.pl

Jak zakończyły się dopłaty do kredytów z MdM‑u?

Zgodnie z oczekiwaniami analityków rynku mieszkaniowego ostatnie środki na dopłaty do nowych kredytów skończyły się bardzo szybko. Już 3 stycznia 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikat informujący o wyczerpaniu ostatniej puli środków na dopłaty (ok. 381 mln zł). Taka informacja przekazana przez BGK, oznaczała faktyczne zakończenie programu MdM dla tysięcy zainteresowanych Polaków. Wspomniany program formalnie będzie trwał nieco dłużej, ale po 3 stycznia 2018 r. możliwości skorzystania z niego są już ograniczone.

Dotacje do kredytów pochłonęły 2,9 mld zł...

Z najnowszych danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w ciągu pierwszych dwóch roboczych dni stycznia 2018 roku, wspomniana instytucja zaakceptowała około 12 700 wniosków o dopłatę do nowego kredytu mieszkaniowego. Niemal 1000 kolejnych wniosków trafiło na listę rezerwową. Będą one brane pod uwagę w razie ewentualnej rezygnacji innych wnioskodawców z dopłaty i dotowania lokum.

Na początku 2018 r. zainteresowanie dopłatami mieszkaniowymi było tak duże, że przez dwa dni BGK wydatkował znacznie większą sumę (381 mln zł), niż w czasie niektórych kwartałów (patrz poniższa tabela). Pierwszy kwartał 2018 r. zakończy się wartością przyznanych dopłat do wkładu własnego na poziomie 381 mln zł. Wyższe wyniki odnotowano tylko w IV kw. 2015 r. (ok. 391 mln zł dofinansowania wkładu własnego), I kw. 2016 r. (ok. 415 mln zł) oraz I kw. 2017 r. (ok. 512 mln zł). Wszystkie wymienione kwoty wydatnie zwiększyły łączną wartość dofinansowania wkładu własnego, które przyznał BGK. Mowa o sumie wynoszącej około 2,9 mld zł. Taka suma dofinansowania byłaby większa, gdyby w 2014 r. program Mieszkanie dla Młodych ruszył z impetem. Lepszy start MdM-u mógłby również zwiększyć łączną liczbę gospodarstw domowych (ok. 111 000), które otrzymały dopłatę do wkładu własnego.

Tabela: porównanie wysokości dopłat do wkładu własnego w poszczególnych kwartałach działania programu Mieszkanie dla Młodych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum AMRON i BGK

Koszty MdM-u w przyszłości jeszcze wzrosną

Warto zdawać sobie sprawę, że suma przyznanych dopłat do nowych kredytów nie stanowi ostatecznego kosztu MdM-u dla budżetu państwa. Wyczerpanie środków na dotowanie wkładu własnego nie oznacza bowiem definitywnego końca wspomnianego programu. Nawet na początku 2023 r. beneficjenci MdM-u będą mogli uzyskać częściową spłatę kredytu mieszkaniowego (równą 5% wartości przeliczeniowej mieszkania), jeżeli ich rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko (np. czwarte). Na taką premię przyznawaną w czasie pięciu lat od zakupu mieszkania, rząd zarezerwował pewne środki w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Mowa o następujących sumach: 15 mln zł (2019 r.), 12 mln zł (2020 r.) oraz 12 mln (lata 2021 - 2025). Spore rezerwy budżetowe być może okażą się niepotrzebne, bo na razie premie za narodziny dziecka nie są szczególnie popularne. Do początku 2018 r. z takiej formy pomocy skorzystało około 520 rodzin. Kredytowe premie dla tych beneficjentów MdM-u kosztowały 5 mln zł.

Łączny koszt programu MdM powiększy również zwrot podatku VAT dla młodych osób budujących, przebudowujących lub adaptujących własne lokum. W 2018 roku taki zwrot nadal będzie dostępny. Trzeba jednak pamiętać o dacie 30 września 2018 roku, która wyznacza ostateczny termin wystawiania faktur stanowiących podstawę do późniejszego zwrotu.